เจ้าหน้าที่สถาบัน

นางสาวศิรภัสสร สิงห์พันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(...........................)
นิติกร

นางสาวสุชาดา พันธ์หว้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุมาภรณ์ ดิสปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวผกามาศ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายชยุตม์ มีสัตย์
พนักงานขับรถ