คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 1

นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบัน
โทร. 097-147-5419

นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นางศันสนีย์ สายะสนธิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ
โทร. 081-996-3145

นางสาวมยุรี ศรีระบุตร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายดำรงค์ สุดวิลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ
โทร. 081-701-4710

นายจีรยุทธ กลีบบัว
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายธำรงค์ สว่างเดือน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นางสาวบุษกร สัญชัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายมงคล เฟื่องขจร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
โทร. 081-613-4080

นายสุวิชา ศิริบุญ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทร. 086-603-4422