พนักงานราชการสถาบัน

นางสาวอรุณี สุวัณณะศรี
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
โทร. 081-3848883

นางสาวอำไพ เทียมสิงห์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
โทร. 084-991-5551

นางสาวเนาวรัตน์ ผ่องแผ้ว
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)
โทร. 086-981-4907

นายประวิทย์ แอหลัง
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

นางสาวสุนิสา สาทสินธุ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
โทร. 098-981-7051

นางสาวกัญญารัตน์ รสฉ่ำ
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)