ภาพกิจกรรม
ประชุมคระกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564
( จำนวน 27 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร (ก.พ.ร) ครั้งที่3/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
( จำนวน 22 รูป / ดู 80 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
( จำนวน 23 รูป / ดู 88 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564
( จำนวน 18 รูป / ดู 80 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564
( จำนวน 57 รูป / ดู 194 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 28 รูป / ดู 181 ครั้ง )
จัดประชุมโครงการเสวนาทางการเรียนการสอน ณ วทอ.ต่อเรือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 64
( จำนวน 33 รูป / ดู 269 ครั้ง )
การจัดประชุมโครงการเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ วท.ธัญบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 64
( จำนวน 30 รูป / ดู 219 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 18 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
( จำนวน 17 รูป / ดู 173 ครั้ง )