เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ เพื่อรองรับ First S- Curve , New S- Curve และประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ต่อปี

3. มีกรอบอัตรากำลังของสถาบัน

4.พัฒนาครูอาจารย์และผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเเละความรู้ด้านกฎระเบียบบริหารราชการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ต่อปี

5. สถาบันให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนจำนวน 500 คนต่อปี