ประกาศสถาบัน
ประกาศสถาบัน เรื่อง ให้ใช้คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.99 KB
ประกาศสถาบัน เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ประกาศสถาบัน เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ประกาศสถาบัน ฯ เรื่องการเเบ่งงานภายในฝ่ายวิชาการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ประกาศสถาบัน ฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ประกาศสถาบันฯ เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ ซ้อมรับปริญญา ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.46 KB
ประกาศสถาบันฯ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาหลักสูตร 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ประกาศ เรื่อง ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.87 KB
ประกาศสถาบัน เรื่องกำหนด วัน เวลาสถานที่ เพื่อการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.31 KB
ประกาศสถาบัน กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557-2559
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 775.99 KB
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่องกำหนดอัตราของเงินรายได้ค่าใช้บริการตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่องกำหนดอัตราของเงินรายได้ค่าใช้บริการตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.34 KB
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.38 KB
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา 23 (4)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา 23 (4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง กำหนดสัญลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง กำหนดสัญลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB