ระเบียบสถาบัน
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การจัดการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการอนุมัติการให้ปริญญา ปวส. ปวช. พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.19 KB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  1 ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 949.01 KB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.93 KB