ข้อบังคับสถาบัน
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ข้อบังคับสถาบันฯ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 732.75 KB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเเต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งศูนย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 849.96 KB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการกำหนดให้มีประกาศนียบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ.2559
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการกำหนดให้มีประกาศนียบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 811.07 KB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.33 KB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2557
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.52 KB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ.2556
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ.2556
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่าวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่าวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB